- ᐃᔭᕈᕙᐅᔭᑦ ᑎᒥᒥ (Molecular) ᐋᓐᓂᐊᒌᒃᑯᑏᑦ ᐳᕙᓪᓗᓇᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᕐᔪᐊᓃᙶᖅᑐᑦ

ᐃᓗᓕᖏᑦ: ᐊᕐᕌᒍᓂ ᖁᓕᓂ ᐊᓂᒍᖅᑐᓂ, ᐳᕙᓪᓗᑦᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᐊᒥᓱᙳᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑐᕌᖅᑕᖃᖅᑐᒍᑦ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑕ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᕆᕙᑦᑕᖓᓂ ᐳᕙᓪᓕᓐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒫᓂ ᐅᖓᓯᑦᑐᐹᓗᒻᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᖅᓱᒋᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᒥᒃ ᐊᐅᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ. ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᑦ: ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐳᕙᓪᓗᓐᓇᓕᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ 2009 ᐊᒻᒪᓗ 2015 ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᒥᒃ ᐊᐅᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ (WGS). ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐅᓯᒪᔪᑦ ᐳᕙᑦᑐᓂ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᓱᑎᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓ a ≤3 single nucleotide polymorphism (SNP) ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᓱᐃᓪᓛᒃ ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᑦᑕᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᖑᕚᕇᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒍᑕᐅᓪᓗᑎᒃ WGS ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ. ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ: ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, 140 ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᓐᓂᒃ ᖃᓂᒪᔾᔪᐊᕐᓇᕐᓂᒃ ᐳᕙᓪᓗᓐᓇᕐᒥᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᑎᑦᓯᓂᖅ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ 135−ᓂᒃ ᐳᕙᓪᓗᑦᑐᓂᒃ ᐃᒻᒥᒃᑯᐊᖅᑎᖅᑕᐅᔪᔪᑦ. ᓯᑕᒪᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᕐᓃᙶᖅᑐᑦ. ᐃᓚᖓᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓯᒪᔪᖅ 62%−ᖏᑦ ᐳᕙᓪᓗᑦᑐᓕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᑦᓯᐊᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ. ᑕᕝᕙᓂ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᖏᓈᖅᑐᓂᒃ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐅᔪᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᓱᑲᑦᑐᐊᓗᒻᒥᒃ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᖃᖅᓱᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᓇᔪᒐᕐᒥ. ᐃᓚᖓᑦ ᓯᐊᒻᒪᓴᐅᖅᑐᖅᑐᖅ ᑲᓱᖅᓯᒪᔪᒻᒥᔪᖅ ᒪᑭᑦᑕᕐᕕᐅᕙᑦᑐᒧᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᐅᓕᖅᓱᓂ. ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᑦᓱᓂ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ (κ score .98, 95% confidence interval, .97-1.0). ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᑦ: ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐃᓅᓯᕐᒨᖔᔪᑦ ᖃᑭᒪᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓗᓕᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓇᔪᒐᖃᕐᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᒃᑯᕕᒻᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑦᑕᖅᑐᓃᖃᑦᑕᖅᓱᓂ, ᑲᑎᒍᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᔪᐹᓗᒻᒧᑦ ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᒻᒪᕆᐅᑦᓱᑎᒃ ᑐᑭᓯᒍᑎᒋᓗᖅᓱᒋᑦ ᐊᒥᓱᙳᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᐅᖃᐅᓯᓪᓗᐊᑕᐃᑦ: ᐃᓄᐃᑦ; ᐅᓗᕆᐊᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐃᓗᓕᕆᔭᐅᔪᑦ; ᐳᕙᓪᓗᓐᓇᖅ; ᐊᑕᖏᖅᑐᒥᒃ ᐊᐅᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ.

Molecular Epidemiology of Mycobacterium tuberculosis To Describe the Transmission Dynamics Among Inuit Residing in Iqaluit Nunavut Using Whole-Genome Sequencing